Zmiany na jesieni

Na posiedzeniu w dniu 24 lipca tego roku Sejm przyjął poprawki senatu do projektu zmian w Prawie własności przemysłowej (dalej jako „Ustawa”) przygotowanym przez Ministerstwo Gospodarki. Zmiany zgodnie z intencją Ministerstwa mają na celu harmonizacje polskich przepisów z przepisami wiążących nasz kraj umów międzynarodowych, a także przepisami prawa unijnego, uwzględniając przy tym aktualne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej jako „TSUE”).   [...]

Nowelizacja prawa autorskiego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprezentowało projekt zmian ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zmiany wynikają z konieczności wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady oraz mają na celu ułatwienie korzystania z chronionych utworów i przedmiotów praw pokrewnych w ramach tzw. dozwolonego użytku publicznego przez obywateli i instytucje publiczne oraz ułatwienie korzystania z utworów niepodlegających ochronie autorskimi prawami majątkowymi.[...]

TSUE wyrok Apple

W dniu 10 lipca 2014 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wydał niezwykle interesujący wyrok dotyczący problematyki znaków towarowych. Mianowicie chodzi o orzeczenie w sprawie C 421/13, Apple Inc. Przeciwko Deutsches Patent – und Markenamt, w którym Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, iż przedstawienie zagospodarowania powierzchni handlowej, takiej jako powierzchnia flagowego sklepu „Apple”, może, pod określonymi warunkami, zostać zrejestrowane jako znak towarowy. Przedstawienie takie musi umożliwiać odróżnienie towarów i usług przedsiębiorstwa od towarów[...]

Znak towarowy w praktyce

W dniu 18 lipca 2014 roku, zapadło interesujące rozstrzygnięcie, ukazujące jak Sądy oceniają określone produkty przez pryzmat ochrony właściwej dla znaków towarowych. W wyroku o sygnaturze akt VI SA/Wa 2897/13, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę producenta Fantazji, francuskiej spółki Danone na decyzję Urzędu Patentowego, w której to Urząd Patentowy odmówił zarejestrowania specyficznego dwukomorowego opakowania Fantazji jako znaku towarowego. Uczestnikiem powyższego postępowania była polska spółka Bakoma. Spółka Danone zarzuciła Bakomie[...]

Rozporządzenie - ochrona danych osobowych

Nadchodzą zmiany w prawie ochrony danych osobowych - Unia Europejska wprowadza jednolite standardy ochrony we wszystkich krajach Wspólnoty. Projekt rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, został przedstawiony przez Komisję Europejską w styczniu 2012 roku, aż do teraz trwały prace nad jego kształtem. Parlament Europejski, po długich i burzliwych pracach, projekt Komisji przyjął, czas aby swoją aprobatę bądź jej brak wyraziły państwa członkowskie Unii.[...]

 Do góry