Nowelizacja Prawa własności przemysłowej

Dnia 15 kwietnia 2016 roku wejdzie w życie jedna z dwóch ostatnich nowelizacji Prawa Własności Przemysłowej. Jej zasadniczym celem jest zmiana modelu uzyskiwania ochrony prawnej na znak towarowy w Polsce. Pojawiła się bowiem nowa instytucja w zakresie procedury uzyskania prawa ochronnego – możliwość wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego przez uprawnionego do wcześniejszego znaku towarowego lub z wcześniejszego prawa osobistego. Tym samym system badawczy znaku towarowego w Polsce radykalnie zbliży się do wzorca wypracowanego w ramach Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego.

Nowy system uzyskiwania prawa ochronnego na znak towarowy będzie oparty na klarownym podziale bezwzględnych i względnych przesłanek odmowy udzielenia patentu. Pierwsze z nich, takie jak m.in. zła wiara zgłaszającego, konfuzja znaku towarowego z symbolem religijnym czy symbolem państwowym, będą badane z urzędu, natomiast drugie będą mogły stanowić podstawę sprzeciwu zgłaszanego przez osobę, która uważa, że jej prawa zostały zagrożone. Urząd Patentowy po rozpatrzeniu sprzeciwu będzie mógł wydać decyzję o oddaleniu sprzeciwu lub uznaniu go za zasadny w całości lub w części, w tym ostatnim przypadku np. w stosunku do niektórych towarów. Sprzeciw może być oddalony m.in. w przypadku trafnego zarzutu nieużywania wcześniejszego znaku towarowego w sposób rzeczywisty w ciągu nieprzerwanego okresu 5 lat przed datą dokonania zgłoszenia znaku towarowego, będącego przedmiotem sprzeciwu dla towarów objętych sprzeciwem.

Nowela przewiduje również, że od połowy kwietnia 2016 roku pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji będzie można oznaczyć według daty wystawienia wynalazku nie tylko na wystawie międzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej, ale także na wystawie w Polsce, wskazanej przez Prezesa Urzędu Patentowego w drodze obwieszczenia w Dz. U. RP „Monitor Polski”, która ma posiadać ustaloną renomę i długoletnią tradycję. Ponadto przewidziano w niej możliwość udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy na rzecz kilku osób, które niezależnie zgłosiły identyczne albo podobne znaki towarowe, korzystając z tej samej daty pierwszeństwa.

Przewodnim celem zmiany procedury ma być przede wszystkim usprawnienie i przyśpieszenie systemu rejestracji znaków towarowych a także obniżenie jej kosztów.

 Do góry