Nowelizacja Prawa Własności Przemysłowej

W dniu 1 grudnia 2015 roku weszła w życie jedna z dwóch ostatnich nowelizacji Prawa własności przemysłowej. Jej uchwalenie było rezultatem przystąpienia przez Polskę do Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, przyjętego w Genewie dnia 2 lipca 1999 roku oraz Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych i regulaminu do Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych, przyjętych w Singapurze dnia 27 marca 2006 roku, których to Polska stała się stroną.

Ustawa zmieniająca wprowadza w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych między innymi instytucje sporządzenia dla zgłaszającego przez Urząd Patentowy RP wstępnej oceny dotyczącej nowości wynalazku, poziomu wynalazczego lub wymogu jednolitości oraz przewiduje fakultatywność opisu wyjaśniającego ilustrację wzoru przemysłowego. Reguluje także wydanie decyzji odmownej uznania na terytorium Polski ochrony międzynarodowego wzoru przemysłowego i utworzenie rejestru dodatkowych praw ochronnych.

W zakresie znaków towarowych wprowadzono dodatkową przesłankę negatywną rejestracji, która dotyczy oznaczeń nazw odmian roślin lub ras zwierząt oraz możliwość podziału prawa ochronnego w stosunku do wskazanych towarów, z zachowaniem daty pierwszeństwa w toku wszczętego postępowania na skutek wniesionego sprzeciwu lub wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy. Ponadto nowelizacja określa w wielu przypadkach maksymalne wymagania dotyczące wniosku o zarejestrowanie, zmianę lub umorzenie postępowania w sprawie znaków towarowych.

 Do góry