Zmiany w zgłoszeniu wynalazku

    •  Maciej Rakowski
  • Komentarze

Zakres poprawek i zmian w procedurze krajowej

Od zgłoszenia krajowego do zarejestrowania wynalazku bądź próby zgłoszenia międzynarodowego a potem jego rejestracji w konkretnym państwie obcym może upłynąć wiele czasu. Bardzo często ten okres jest aż tak długi, że uprawniony do wynalazku zdążył w tym czasie zmodyfikować go lub zorientował się, że na świecie pojawiają się inne wynalazki, które zagrażają jego prawu do patentu.

Prawo polskie przewiduje możliwość uzupełnień i poprawek do zgłoszenia wynalazku po dokonaniu zgłoszenia a jeszcze przed wydaniem decyzji, ale w ograniczonym zakresie. Mianowicie do czasu wydania decyzji w sprawie udzielenia patentu, zgłaszający może wprowadzać uzupełnienia i poprawki do zgłoszenia wynalazku, które nie mogą wykraczać poza to, co zostało ujawnione w dniu dokonania zgłoszenia, jako przedmiot rozwiązania w opisie zgłoszeniowym wynalazku obejmującym opis wynalazku, zastrzeżenia patentowe i rysunki. Zatem możliwość dokonania uzupełnień i poprawek ogranicza się tylko do tych zasadniczych aspektów wynalazku, które zostały ujawnione w dniu dokonania zgłoszenia.

Natomiast zmiana zastrzeżeń rozszerzająca pierwotnie żądany zakres ochrony możliwa jest tylko do czasu ogłoszenia o zgłoszeniu, jednakże pod warunkiem, że nie zmienia to istoty rozwiązania ujawnionej w opisie wynalazku jako przedmiot zgłoszenia. Zatem korygowanie zgłoszenia patentowego in plus, które ma prowadzić do rozszerzenia zakresu ochrony przez wprowadzenie do zgłoszenia wynalazku nowych zastrzeżeń patentowych, jest niedopuszczalne.

Odnosząc powyższe zasady do konkretnego przykładu nie można zatem uzupełnić braku polegającego na niepełnym ujawnieniu wynalazku, ale jak najbardziej dozwolone jest wskazanie innych przykładów zastosowania wynalazku. Ponadto dopuszczalna jest na przykład zmiana z kompozycji farmaceutycznej zawierającej związek x na zastosowanie związku x.

Warto zwrócić uwagę, że w wytycznych Prezesa Urzędu Patentowego RP skierowanych do urzędników Urzędu Patentowego RP zalecane jest przy dokonywaniu oceny indywidualnego przypadku, aby przyjmować liberalną praktykę i interpretować każde wątpliwości na korzyść zgłaszającego.

Zakres poprawek w procedurze międzynarodowej

W zgłoszeniu międzynarodowym w ramach procedury Układu o Współpracy Patentowej opis oraz ewentualne rysunki wynalazku mogą być zmienione w fazie międzynarodowej tylko jeden raz. Mianowicie może to nastąpić przed wydaniem sprawozdania z międzynarodowego badania wstępnego (międzynarodowe badania wstępne przeprowadza się na wniosek zgłaszającego w przypadku niekorzystnego dla niego wyniku międzynarodowych poszukiwań). Zgłaszający ma zatem prawo poprawić opis i rysunki w przewidzianym trybie i terminie. Poprawki nie mogą jednak wykraczać poza zakres ujawnienia zawartego w dokonanym zgłoszeniu międzynarodowym.

Zastrzeżenia mogą natomiast zostać zmienione dwukrotnie w fazie międzynarodowej – po otrzymaniu sprawozdania z międzynarodowych poszukiwań, gdzie zgłaszający obok nowych zastrzeżeń może złożyć jeszcze zwięzłe oświadczenie wyjaśniające poprawki, a także w takim samym trybie jak opis oraz rysunki wynalazku. W tym wypadku zmiany również nie mogą wykraczać poza zakres ujawnienia zawartego w dokonanym zgłoszeniu międzynarodowym. To obostrzenie nie ma jednak zastosowania w przypadku państw wyznaczonych (skonkretyzowane państwa, w których docelowo pragnie się zarejestrować wynalazek), które pozwalają, aby poprawki wykraczały poza zakres wspomnianego ujawnienia.

W fazie krajowej (faza procedury Układu o Współpracy Patentowej, w której to uzyskuje się rejestrację wynalazku w konkretnym państwie), zgłaszający może poprawić w miesięcznym terminie zastrzeżenia, opis i rysunki, jednak i w tym wypadku poprawki nie mogą wykraczać poza ujawnienie zawarte w dokonanym zgłoszeniu międzynarodowym, chyba że prawo krajowe wyznaczonego Państwa na to zezwala – Polska, o czym już była mowa powyżej, nie dopuszcza takiej możliwości.

To samo dotyczy państw, w których to zgłaszający nie pragnie uzyskać patentu, lecz np. świadectwo autorskie, świadectwo użyteczności lub uzyskanie patentu dodatkowego, o ile konkretne państwo przewiduje takie rodzaje ochrony.

W przypadku zgłoszenia uprzednio wynalazku do Urzędu Patentowego RP, powyżej wskazane zasady dotyczące uzupełnień i poprawek mają zastosowanie w przypadku zgłoszenia międzynarodowego, bowiem międzynarodowe organy badania będą brały pod uwagę ujawnienie wynalazku z zastrzeganej przez nas daty pierwszeństwa przy sporządzaniu sprawozdania i opinii. Zatem w tym wypadku konieczne jest również przestrzeganie zasady „względnej niezmienności tekstu zgłoszenia”. Każdy krajowy urząd może nie udzielić ochrony patentowej w fazie krajowej bądź udzielić ochrony od daty wniesienia zgłoszenia międzynarodowego, jeżeli uzna na podstawie wyników międzynarodowych poszukiwań, że dany wynalazek został istotnie w omawianym okresie zmieniony.

 Do góry