Renomowany wspólnotowy znak towarowy w orzecznictwie

W dniu 3 września 2015 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (sygn. C‑125/14) stwierdził, że wcześniej zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy cieszy się renomą na istotnej części obszaru Unii Europejskiej nawet wtedy, kiedy w danym przypadku jego renoma pokrywa się z obszarem tylko jednego państwa członkowskiego, które to niekoniecznie musi być państwem, w którym dokonano zgłoszenia do rejestracji późniejszego krajowego znaku towarowego.

Sąd Stołeczny w Budapeszcie w marcu 2014 wyraził wątpliwości w formie pytania prejudycjalnego w sprawie właściwego stosowania przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 roku mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych.

Zgodnie z art. 4 ust. 3 powyższej Dyrektywy, nie dokonuje się rejestracji znaku towarowego, w sytuacji gdy wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy cieszy się „renomą we Wspólnocie”, co powodowałoby czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego bądź też działałoby na szkodę uprawnionego do renomowanego znaku towarowego. Renoma znaku towarowego stoi na przeszkodzie rejestracji późniejszego znaku towarowego także wtedy gdy późniejszy znak towarowy ma być zarejestrowany dla towarów oraz usług, które nie są podobne do tych oznaczonych wspólnotowym znakiem towarowym. Węgierski sąd zwrócił uwagę, że niniejszy przepis nie zawiera żadnej wskazówki co do tego, jaki obszar geograficzny w ramach Unii należy brać pod uwagę do celów ustalenia, że wspólnotowy znak towarowy cieszy się renomą.

Wątpliwości węgierskiego sądu powstały, kiedy to spółka Iron & Smith kft zwróciła się do Węgierskiego Urzędu Własności Przemysłowej (HIPO) o zarejestrowanie na Węgrzech jako krajowego znaku towarowego kolorowego oznaczenia graficznego „be impulsive”. Spółka Unilever NV wniosła sprzeciw wobec tego zgłoszenia, powołała się na swoje wcześniejsze, wspólnotowe i międzynarodowe znaki słowne „Impulse”. HIPO uznał, że jest wykazana renoma wspólnotowego znaku towarowego w istotnej części Unii Europejskiej, ponieważ spółka Unilever promowała i sprzedawała w dużych ilościach na terytorium Wielkiej Brytanii i Włoch towary chronione niniejszym znakiem towarowym. Według HIPO zgłoszone do rejestracji w charakterze znaku towarowego oznaczenie graficzne mogłoby bowiem, w odczuciu niektórych konsumentów, przywodzić na myśl znak towarowy spółki Unilever i tym samym naruszyć jej prawa majątkowe.

Spółka Iron & Smith kft złożyła skargę od decyzji odmawiającej rejestracji, w którym to zarzuciła, że HIPO uznał za wykazaną renomę wspólnotowego znaku towarowego tylko na podstawie procentowego udziału w rynku produktów spółki Unilever wynoszącego 5% w Wielkiej Brytanii i 0,2% we Włoszech, co według niej nie było wystarczającą przesłanką by uznać, że znak towarowy Unilever cieszy się renomą w Unii Europejskiej.

W ocenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej renoma znaku towarowego chociażby w jednym Państwie Członkowskim może stanowić uzasadnioną przesłankę odmowy rejestracji późniejszego znaku towarowego, gdyż prowadzić mogłaby do nieuzasadnionego korzystania z wypracowanej na terenie Unii Europejskiej siły oddziaływania wcześniejszego znaku towarowego.

 Do góry