Nowelizacja prawa autorskiego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprezentowało projekt zmian ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zmiany wynikają z konieczności wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady oraz mają na celu ułatwienie korzystania z chronionych utworów i przedmiotów praw pokrewnych w ramach tzw. dozwolonego użytku publicznego przez obywateli i instytucje publiczne oraz ułatwienie korzystania z utworów niepodlegających ochronie autorskimi prawami majątkowymi.

Zmiany będą dotyczyły między innymi rozszerzenia możliwości korzystania z cytatów przez prasę, radio i telewizję. Poprzez zniesienie warunku cytowania utworu tylko w innym dziele zmiana pozwoli na szersze korzystanie z określonych dzieł. Dodatkowo zniesiony zostanie również zakaz cytowania całego utworu, dzięki czemu można będzie pokazać np. w prasie obrazy czy zdjęcia. Umożliwione stanie się korzystanie z utworów w celach edukacyjnych lub naukowych poprzez, m.in. korzystanie przez instytucje edukacyjne i naukowe z utworów w wersjach cyfrowych na potrzeby nauczania na odległość oraz udostępnianie i zwielokrotnianie egzemplarzy utworów przez publiczne dostępne instytucje takie jak biblioteki, archiwa, muzea i instytucje oświatowe. Nowelizacja zapewni autorom i wydawcom wynagrodzenie z tytułu użyczenia egzemplarzy ich utworów przez biblioteki publiczne, a środki na to wynagrodzenie będą pochodzić z budżetu państwa.

Dzięki nowelizacji możliwym będzie prezentowanie przez biblioteki, muzea i filmoteki oraz nadawców publicznych  tzw. utworów osieroconych, to jest takich, co do których uprawnieni nie są znani lub nie mogą zostać odnalezieni, przez instytucje publiczne zajmujące się ochroną i udostępnianiem zasobów dziedzictwa kulturowego. Korzystanie przez biblioteki, muzea i inne instytucje publiczne będzie możliwe zarówno dla celów niekomercyjnych, w zakresie określonym przez dyrektywę, jak i dzięki odpowiednim rozwiązaniom licencyjnym.

Zmiany będą również polegały na wydłużeniu czasu ochrony muzycznych artystycznych wykonań oraz fonogramów z pięćdziesięciu do siedemdziesięciu lat oraz określeniu terminu wygaśnięcia autorskich praw majątkowych do utworu muzycznego. W wydłużonym czasie ochrony możliwe będzie m.in. odzyskanie przez artystę wykonawcę praw uprzednio przeniesionych na producenta fonogramu, jeżeli producent nie oferuje egzemplarzy tego fonogramu do sprzedaży albo nie udostępnia go w Internecie, dodatkowo jeżeli wykonawca przeniósł swoje prawa do fonogramu za jednorazowym wynagrodzeniem, przysługiwać mu będzie coroczne dodatkowe wynagrodzenie od producenta. Zgodnie z nowelizacją od wynagrodzenia, które artysta uzyskuje od producenta okresowo, z tytułu publikacji fonogramu nie będą dokonywane żadne potrącenia.

Projekt nowelizacji nie tylko wdraża nowe, jeszcze nieimplementowane dyrektywy Unii, ale również koryguje przepisy już wdrożone.

Projekt na etapie uzgodnień międzyresortowych.

 Do góry