Znak towarowy w praktyce

W dniu 18 lipca 2014 roku, zapadło interesujące rozstrzygnięcie, ukazujące jak Sądy oceniają określone produkty przez pryzmat ochrony właściwej dla znaków towarowych. W wyroku o sygnaturze akt VI SA/Wa 2897/13, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę producenta Fantazji, francuskiej spółki Danone na decyzję Urzędu Patentowego, w której to Urząd Patentowy odmówił zarejestrowania specyficznego dwukomorowego opakowania Fantazji jako znaku towarowego. Uczestnikiem powyższego postępowania była polska spółka Bakoma. Spółka Danone zarzuciła Bakomie bezprawne korzystanie z kształtu pojemnika Fantazji. Danone argumentowała swoją skargę faktem, iż w jej opinii konsumenci wyraźnie wiązali dwukomorowe opakowanie z oferowanym przez nią pod nazwą Fantazja produktem. Danone wskazała na uzyskanie wtórnej zdolności odróżniającej przez Fantazję i zdobycie przez nią statusu znaku towarowego na skutek używania, powołując się na badania z których wynikało, iż 44% konsumentów rozpoznaję Fantazję, nie widząc jej etykiety. Z powyższym stanowiskiem nie zgodziła się Bakoma skutecznie dowodząc, iż kształt jest cechą o charakterze technicznym a dwukomorowość opakowania jogurtu ma znaczenie funkcjonalne, zaś Danone swym działaniem zmierza do ominięcia ograniczonego czasu ochrony patentowej. Do zapatrywania Bakomy przychylił się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Wyrok nie jest prawomocny.

Tytułem przypomnienia należy zaznaczyć, iż definicję znaku towarowego określa art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 rok – Prawo własności przemysłowej zgodnie z którym znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Udzielenie ochrony na zarejestrowany znak towarowy nie jest ograniczone w czasie.

Zgodnie z art 63 ust. 1 wyżej przywoływanej ustawy przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 20 lat. Prawo własności przemysłowej wyraźnie wskazuje, że patent może być tylko uzyskany na wynalazek. Wynalazkiem zgodnie z art. 24 Prawa własności przemysłowej może być jedynie wytwór spełniający łącznie trzy kryteria – to jest wytwór musi być nowy, posiadać poziom wynalazczy (być nieoczywistym) i nadawać się do przemysłowego stosowania.

W naszej ocenie, mimo, że problem jest dosyć kontrowersyjny, w szczególności w świetle podawanych przez Danone statystyk, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie dokonał prawidłowej wykładni przepisów. Opakowanie Fantazji, mimo swojej specyfiki, nie nadaje się do odróżnienia produktu Danone od produktów innych przedsiębiorców, zwłaszcza z uwagi na fakt, iż w obrocie handlowym istnieje wiele jogurtów pakowanych w dwukomorowe opakowania. Cechy te w sposób nieodzowny wiążą się ze sprzedażą dwóch różnych składników, które w zależności od decyzji konsumenta mogą być spożywane łącznie lub osobno.

Odnieść należy się również do podniesionej przez pełnomocników Bakoma argumentacji dotyczącej próby ominięcia ograniczeń wynikających z przepisów prawa patentowego. Nie budzi żadnej wątpliwości, że ochrona patentowa jest ograniczona w czasie, co wiąże się z immamentną cechą rozwoju gospodarki, to jest innowacyjnością. Niemniej, w niniejszej sprawie to nie kwestie czasu ochrony a zwykły brak spełnienia przesłanek uznających opakowanie Fantazji za wynalazek decydował o wybranym przez Danone reżimie ochrony. Rozwiązanie techniczne rozdzielające dwa produkty jest w naszej ocenie oczywiste i nie mogłoby być uznane za posiadające odpowiedni poziom wynalazczy.

Wyrok bardzo ciekawy, nie możemy się doczekać dalszego rozwoju sytuacji.

Źródło: http://prawo.rp.pl/artykul/757647,1127193-Pojemnik-na-jogurt-Fantazja-firmy-Danone-nie-jest-znakiem-towarowym.html

 Do góry