Znaki towarowe

Klauzuli naprawy nie stosuje się do znaków towarowych. Ford Motor Company p-ko Wheeltrims

    •  Monika Skwierczynska
  • Komentarze

Art. 14 dyrektywy 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów i art. 110 rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych należy interpretować w ten sposób, że nie zezwalają one na zasadzie odstępstwa od przepisów dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 roku mającej na celu zbliżenie ustwodastw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych i rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego[...]

Zdolność odróżniająca

    •  Monika Skwierczynska
  • Komentarze

W celu rejestracji znaku towarowego, który uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania w rozumieniu art. 3 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z 22 października 2008 roku („Dyrektywa 2008/95”), niezależnie od tego, czy znak ten był używany jako część innego zarejestrowanego znaku towarowego, czy też w połączeniu z takim znakiem, zgłaszający musi przedstawić dowód, że zainteresowany krąg odbiorców postrzega towar lub usługę oznaczone tym tylko znakiem, z pominięciem wszelkich innych znaków, które również mogą występować,[...]

Zmiany w unijnym prawie znaków towarowych

W dniu 12 stycznia 2016 roku wchodzi w życie Dyrektywa  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 roku mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. Głównym założeniem wchodzących w życie zmian jest modernizacja systemu znaków towarowych w całej Unii Europejskiej i dostosowanie go do ery internetu. Ustawodawca unijny uznał, że dotychczasowe ramy harmonizacji nie są wystarczające i dla wspierania dobrze funkcjonującego rynku wewnętrznego konieczne jest zbliżenie nie tylko  przepisów prawa materialnego,[...]

Stopień podobieństwa do znaku renomowanego, a rejestracja wspólnotowego znaku towarowego

Nie ma podstaw do przyjęcia, iż pojęcie podobieństwa pomiędzy znakami towarowymi, o którym mowa w art. 8 ust. 1 lit b oraz art. 8 ust. 5  Rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009  z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego („Rozporządzenie”), ma w każdym z tych przepisów odmienne znaczenie. Stopień podobieństwa wymagany w każdym z tych przepisów jest jednak różny. Stwierdzenie istnienia podobieństwa, nawet jeżeli jego stopień nie wystarcza do zastosowania art. 8 ust. 1 lit b nie może automatycznie prowadzić do stwierdzenia niemożliwości zastosowania[...]

Renomowany wspólnotowy znak towarowy w orzecznictwie

W dniu 3 września 2015 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (sygn. C‑125/14) stwierdził, że wcześniej zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy cieszy się renomą na istotnej części obszaru Unii Europejskiej nawet wtedy, kiedy w danym przypadku jego renoma pokrywa się z obszarem tylko jednego państwa członkowskiego, które to niekoniecznie musi być państwem, w którym dokonano zgłoszenia do rejestracji późniejszego krajowego znaku towarowego.[...]

TSUE wyrok Apple

W dniu 10 lipca 2014 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wydał niezwykle interesujący wyrok dotyczący problematyki znaków towarowych. Mianowicie chodzi o orzeczenie w sprawie C 421/13, Apple Inc. Przeciwko Deutsches Patent – und Markenamt, w którym Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, iż przedstawienie zagospodarowania powierzchni handlowej, takiej jako powierzchnia flagowego sklepu „Apple”, może, pod określonymi warunkami, zostać zrejestrowane jako znak towarowy. Przedstawienie takie musi umożliwiać odróżnienie towarów i usług przedsiębiorstwa od towarów[...]

 Do góry